Základní informace SpSM

Základní škola Heyrovského při SpSM 1.HFK Olomouc

Základní škola Heyrovského při SpSM 1.HFK Olomouc

Fotbalová příprava hráčů ve Sportovních střediscích mládeže (dále jen SpSM) je nedílnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu. Z toho vyplývá, že prioritní hledisko práce se sportovně talentovanou mládeží by mělo vycházet z plnění školních povinností a nadstavbovou částí by měla být sportovní příprava v SpSM. Proto FAČR realizuje a podporuje zřizování těchto středisek v naší republice.

Od 01.09.2012 fungují na ZŠ Olomouc - Heyrovského čtyři sportovní třídy mládeže. Jedná se o fotbalisty, kteří navštěvují výuku v 6., 7., 8. a 9. třídě. Naši mladí fotbalisté, kteří jsou umístěni vesportovních třídách mají pět hodin tělesné výchovy týdně, z toho tři hodiny se zaměřením na pohybové aktivity, které jsou nepostradatelné pro vlastní hru. Struktura hodiny je analogická s tréninkovou jednotkou v oddíle. V areálu školy je používán venkovní sportovní areál, dvě tělocvičny a posilovna.

Sportovní třídy fungují při každém předním fotbalovém klubu a většina mladých hráčů této možnosti využívá. Třída uzpůsobená pro tréninkový proces se tak snaží být nápomocná dětem, které maambice ve škole, ale zároveň chtějí hrát fotbal na kvalitní výkonnostní úrovni, protože jedině taksportu přivyknou a vyhledávají jej i v jejich pozdějším věku. Cílem je vytvořit u žáka pracovní režim, který vylučuje výmluvy na časovou zaneprázdněnost a možnosti neustálého omlouvání. Hráč stíhá školu i fotbal v plném rozsahu, bez toho aniž by cítil, že některou stranu odsouvá do pozadí. Snahou je, aby hráč toto chápal jako životní realitu a vychovával se tak k profesionalismu v jakémkoliv oboru lidské činnosti.

Pro tyto sportovní třídy byla vybrána ZŠ Olomouc, Heyrovského 460/33 www.zsheyrovskeho.cz.

Ředitelem školy je Mgr. Oldřich Anděl. Na této škole v současné době fungují sportovní třídy SK Sigmy Olomouc a AK Olomouc. Základní škola je svou polohou dobře dostupná, je v Olomouci velmi vysoko pedagogicky hodnocena a její žáci nacházejí pravidelně uplatnění na středních i vysokých školách. Škola vyučuje jazyky angličtinu, španělštinu, dále informatiku, má počítačovou učebnu a další zájmové činnosti. 

Je nám jasné, že se jedná o závažné rozhodnutí s dopadem na výchovu a další sportovní růst Vašeho dítěte v našem klubu, jsme ale přesvědčeni, že celou záležitost odpovědně zvážíte a přihlásíte svého syna do výše uvedených Sportovních tříd. K přijetí do ST je třeba kontaktovat trenéry a vedoucí družstev, kteří mají Vašeho syna na starosti ve sportovním klubu 1.HFK Olomouc nebo pana Vlastimila Paličku - vedoucího trenéra SCM a SpSM - mobil: +420 728 864 083, e-mail: pvlastik@centrum.cz.