1. HFK Olomouc

Oficiální stránky fotbalového klubu
1. HFK Olomouc
www.1hfkolomouc.cz

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

§ 1. Obecná ustanovení

Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu 1.HFK Olomouc, označovaného rovněž názvem 1.HFK Olomouc, kterým je akciová společnost 1.HFK Olomouc se sídlem Staškova 28, Olomouc, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků 1.HFK Olomouc vstupujících do areálu 1.HFK Olomouc v Holici a používající zařízení 1.HFK Olomouc.

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu 1.HFK Olomouc je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v 1.HFK Olomouc vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2. 1.HFK Olomouc a.s.

Stadion 1.HFK Olomouc v Holici slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její majitel společnost 1.HFK Olomouc.

Veřejnost může do areálu 1.HFK Olomouc v Holici vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou stadion 1.HFK Olomouc v Holici využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností 1.HFK Olomouc jakožto i pro hosty těchto osob.

Kromě majitele 1.HFK Olomouc je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3. Pobyt na stadionu 1.HFK Olomouc v Holici

Na stadionu 1.HFK Olomouc v Holici mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadionu 1.HFK Olomouc v Holici má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu 1.HFK Olomouc v Holici vyveden. Při opuštění stadionu 1.HFK Olomouc v Holici ztrácí vstupenka svou platnost, toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

Stadion 1.HFK Olomouc v Holici je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem 1.HFK Olomouc z organizačních důvodů jinak.

Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli 1.HFK Olomouc pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na stadionu 1.HFK Olomouc v Holici, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4. Vstupní kontrola

Každý návštěvník je při vstupu do stadionu 1.HFK Olomouc v Holici povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

Do prostoru areálu 1.HFK Olomouc v Holici je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu 1.HFK Olomouc v Holici. O zákazu vnášet takové předměty do stadionu 1.HFK Olomouc v Holici je z pověření  majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do stadionu 1.HFK Olomouc v Holici, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do stadionu 1.HFK Olomouc v Holici. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5. Chování na stadionu 1.HFK Olomouc v Holici

Každý návštěvník stadionu 1.HFK Olomouc v Holici je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení 1.HFK Olomouc a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na stadionu 1.HFK Olomouc v Holici.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

Návštěvníci stadionu 1.HFK Olomouc v Holici jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru stadionu 1.HFK Olomouc v Holici bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6. Zákazy

Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru stadionu 1.HFK Olomouc v Holici zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

tyče pro vlajky či transparenty,

mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

zvířata

laser ukazovátko,

kufry, velké tašky, batohy nebo

fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele stadionu 1.HFK Olomouc v Holici.

Dále je návštěvníkům zakázáno:

vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

ničit zařízení a vybavení 1.HFK Olomouc

bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku 1.HFK Olomouc,

popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty, 

konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion 1.HFK Olomouc v Holici jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu 1.HFK Olomouc v Holici, tak z průběhu akce,

překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

Majitel stadionu 1.HFK Olomouc v Holici je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodných následků. Majitel stadionu 1.HFK Olomouc v Holici je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do stadionu 1.HFK Olomouc v Holici.

§ 7. Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu 1.HFK Olomouc v Holici je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem 1.HFK Olomouc.

§ 8. Práva pořadatele/dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce 1.HFK Olomouc a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9. Odpovědnost za škody

Vstup a užívání stadionu 1.HFK Olomouc v Holici uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. 1.HFK Olomouc odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit klubu 1.HFK Olomouc.

§ 10. Jednání proti předpisům

Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni ze stadionu 1.HFK Olomouc v Holici a postihnuti zákazem vstupu na stadion 1.HFK Olomouc v Holici. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti 1.HFK Olomouc nebo pořadateli dané akce.

Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11. Účinnost

Tento Návštěvní řád stadionu 1.HFK Olomouc v Holici je účinný od soutěžního ročníku 2008/09, schválený představenstvem klubu 1.HFK Olomouc.

Najdete nás na Facebooku

Olomouc.eu Olomoucký kraj Investol Timoris Link city development Bc. Tomáš Dutszak - finanční poradenství Lionsport OEP Solution Nordic Telecom MŠMT Rádio Haná Bílý Jeřáb Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Holice Nordic walking Olomouc

Počet návštěv: 131196
Posledních 30 dnů: 2022 | Posledních 7 dnů: 524 | Poslední den: 48

© 2024 1. HFK Olomouc | Všechna práva vyhrazena | 1.hfk@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne