1. HFK Olomouc

Oficiální stránky fotbalového klubu
1. HFK Olomouc
www.1hfkolomouc.cz

Řád pořadatelské služby

ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY

NÁZEV KLUBU: 1.HFK Olomouc, a.s. - stadion Holice, Staškova 28, 783 71

Povinnosti pořadatelského sboru  

V souladu s pravidly fotbalu připravit hrací plochu a míče a mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího.

Zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt.

Vyhradit pro delegáta utkání případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít dobrý rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště.

Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první pomoci v době utkání zodpovídá osoba určená hlavním pořadatelem na dané utkání. První pomoc je zdravotní služba povinna poskytnout jak divákům tak příslušníkům obou družstev (SŘ čl.53).

Zajistit, aby v rozhlasových relacích bylo obecenstvo vhodnou formou informováno o činnosti obou klubů, přispět k zajištění pořádku a klidu v hledišti.

Poskytnout vhodně občerstvení hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání.

Zabezpečit stálou službu před kabinou rozhodčích.

Převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, určit jim místo k parkování a řádně je opatrovat. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů v šatnách. Pokud o to uvedení účastníci utkání požádají, je pořadatel utkání povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za škody na převzatých dopravních prostředcích, uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel utkání podle zákona.

Umožnit videorekordérový nebo obdobný záznam utkání řídicímu orgánu soutěže a hostujícímu družstvu.

Hlásit týž den, kdy utkání skončilo, telefonicky, faxem či telegraficky, výsledek utkání dle RS FAČR pro MSFL.

Vyplatit bezprostředně po skončení utkání podle předložených dokladů odměny a náhrady rozhodčím a delegátům utkání.

Zajistit včasné otevření pokladen, označit ceny vstupenek na viditelném místě, vstup do prostorů stadionu a hlediště s řádně zakoupenou vstupenkou nebo průkazem opravňujícím ke vstupu.

Zajistit pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě, aby byl funkční od doby soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu , případně zajistit účast policie event. Jiné bezpečnostní služby na utkání za účelem jeho klidného a regulérního průběhu. Pořadatelský sbor se řídí ustanovením tohoto řádu, řádem pořadatelské služby, RS FAČR  pro MSFL, případně spolupracuje s Policií ČR ve smyslu dohody mezi Policií ČR a FAČR.

Neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, kterými by mohli ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání.

Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště všem osobám kromě rozhodčích, členů družstev, pořadatelů, příslušníku policie či pořádkových služeb, podavačů míčů event. dalších osob oprávněných na základě řádu pořadatelské služby či jiných předpisů, fotoreportérům, televizních a filmových pracovníků na základě příslušného povolení pořadatelské klubu.

Umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím. Další osoby mohou vstoupit na hrací plochu jen se souhlasem rozhodčího.

Zamezit vhazování předmětu na hřiště a zakročit v případě, že v hledišti bude docházet k výtržnostem, rvačkám či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či k jiným projevům narušování občanského soužití.

Hlavní pořadatel

Hlavní pořadatel je orgánem pořadatelského klubu, který spolu s klubem je odpovědný za plnění povinností uvedených v čl. 20 a 21 Soutěžního řádu fotbalu. Před utkáním, v jeho průběhu i po jeho skončení je povinen respektovat pokyny rozhodčího a delegáta svazu k zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti účastníků utkání, a to až do jejich odjezdu z prostoru stadionu, event. na jejich požádání až na hranice obce.

Ve spolupráci s policií je hlavní pořadatel povinen učinit veškerá opatření ke zjištění totožnosti pachatelů, kteří porušili zákony a omezení uvedená v části I. tohoto ŘÁDU POŘADATELSKÉ SLUŽBY a nahlásit je řídícímu orgánu soutěže.

Hlavní pořadatel bude ve vestě barvy žluté s nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“.

Vyžádat součinnost vedoucích hostujícího družstva k zajištění bezpečnosti účastníků utkání a ke klidnému a regulérnímu průběhu utkání v případech, že porušování zákonů a stanovených omezení budou příznivci hostujícího družstva (SŘ čl. 25).

Složení pořadatelského sboru

Pořadatelský sbor musí být složen z osob starších 18 let, které jsou poučeny o svých úkolech a povinnostech hlavním pořadatelem.

Pořadatelský sbor tvoři zástupce hlavního pořadatele, pořadatelé a pokladníci - počet dle RS FAČR pro MSFL, zdravotní služba (lékař nebo zkušený zdravotník), hlasatel.

Pořadatelé utkání budou označení vestami barvy žluté s nápisem „Pořadatel".

Součinnost policie ČR

V případě, že bude nezbytné zajistit součinnost Policie ČR, bude vyžádán jejich zákrok na obvodním oddělení Olomouc 3, Smetanova 14 - tel. číslo +420 974 766 711.

Zdravotní služba (první pomoc)

Zdravotní služba s potřebným základním vybavením první pomoci je při každém utkání. Za poskytnuti první pomoci v době utkání odpovídá osoba jejíž jméno, příjmení, rodné číslo se uvádí v Zápise o utkání (hlavní pořadatel). V případě, že bude nezbytně nutné zajistit lékařskou záchrannou službu, pořadatel utkání ji zajisti na tel. čísle 155 nebo +420 728 125 644.

Najdete nás na Facebooku

Olomouc.eu Olomoucký kraj Investol Timoris Link city development Bc. Tomáš Dutszak - finanční poradenství Lionsport OEP Solution Nordic Telecom MŠMT Rádio Haná Bílý Jeřáb Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Holice Nordic walking Olomouc

Počet návštěv: 131196
Posledních 30 dnů: 2022 | Posledních 7 dnů: 524 | Poslední den: 48

© 2024 1. HFK Olomouc | Všechna práva vyhrazena | 1.hfk@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne